Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny

Czcionka:

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Nowy Duninów, został powołany Zarządzeniem Nr 66/2011  Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osoby zaangażowane w kształtowanie lokalnej polityki w tym zakresie.
 Organizatorem pracy Zespołu Interdyscyplinarnego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie. Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie Pani Katarzyna Ludwiczak.

Podstawa prawna funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego
 1. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Czym jest przemoc?

Przemoc to intencjonalne działanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienie i szkody.
 O przemocy możemy mówić, gdy zostaną spełnione poniższe warunki:
 1. intencjonalne (celowe, świadome) działanie
 2. jedna osoba ma znaczną przewagę na drugą
3. działanie jednej osoby narusza godność, prawa, powoduje cierpienie i szkody fizyczno - psychiczne drugiej osoby

Cele działania Zespołu:
 1. Usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, w tym w szczególności przemocy w rodzinie.
 2. Zintegrowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Nowy Duninów na lata 2011-2016.
 3. Tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia. W skład grupy roboczej mogą wchodzić kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów - specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którzy wypełniają na rzecz zgłoszonej rodziny/osoby czynności służbowe, zawodowe lub statutowe.

Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.
 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Nowy Duninów.
 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Zadania grup roboczych
 1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.
 2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.
 3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
4. Informowanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o efektach działań grup roboczych

Adresaci działań podejmowanych przez Zespół
1. Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka/dzieci lub współmałżonka.
 2. Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.).
 3. Rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol, w których dochodzi do stosowania przemocy.
 4. Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dziećmi/dzieckiem. Rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują z:
 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie,
 2. Komendą Policji w Nowym Duninowie,
 3. Gminnymi placówkami oświatowymi: przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami działającymi w Gminie Nowy Duninów,
 4. Powiatowymi placówkami oświatowymi: szkoły ponadgimnazjalne, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
 5. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Płocku,
 6. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Duninowie,
 7. Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie,
 8. Ochroną zdrowia - lekarzem rodzinnym, pielęgniarkami środowiskowymi,
 9. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Duninowie,
 10. Organizacjami pozarządowymi,
 11. Punktem Konsultacyjnym ds. uzależnień w Nowym Duninowie.

Gdzie szukać pomocy jeśli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem:

Wykaz instytucji w których można uzyskać pomoc i wsparcie:
 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie
 ul. Osiedlowa 1, 09 – 500 Nowy Duninów
 tel. 24 261-14-14
 2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
 ul.Bielska 59, 09-400 Płock
 e-mail: oik@pcpr.plock.pl
 tel. 24 267-68-37
 3. Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Nowym Duninowie
 ul. Długa 2, 09 - 505 Nowy Duninów
 tel. 24 261-14-14 
 4. Posterunek Policji w Nowym Duninowie
 ul. Gostynińska 8, 09 – 505 Nowy Duninów
 tel. 24 266-14-86
 6. Komenda Miejska Policji w Płocku
 7. Prokuratura Rejonowa w Gostyninie
 ul.Wojska Polskiego 56, 09 – 500 Gostynin
 tel. 24 235-34-58
 e-mail: pr.gostynin@plock.po.gov.pl
 8. Sąd Rejonowy w Gostyninie
 III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Stodólna 3
 tel. 24 236-08-64
 e-mail: wydział.rodzinny@gostynin.sr.gov.pl
 9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,RODZINA’’ w Nowym Duninowie
 ul. Długa 2, tel. 24 261-02-60
 10. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Duninowie
 ul. Osiedlowa 1
 tel. 24 261-02-36
 11. Punkt Konsultacyjny prowadzony przez centrum Psychologiczno- Pastoralne Metanoia w Płocku
 ul. Kobilińskiego 21 A
 tel. 24-268-66-81
 12. Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna, MONAR
 Al.Kilińskiego 6a
 tel. 24- 364-54-12
 13. Poradnia profilaktyki i leczenia uzależnień
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej
 ul. Miodowa 2
 tel. 24-364-53-19
 14. Ośrodek medyczno-psychologiczny ,,Vide’’
ul. H. Sienkiewicza 11 Płock
 tel. 24-365-66-55
 15. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
 (telefon bezpłatny i anonimowy)

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny