Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

STYPENDIA i ZASIŁKI SZKOLNE

Czcionka:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Duninów  jest udzielana  w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
 
 Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.
 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) przysługuje uczniom, słuchaczom kolegiów i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90 b ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 
Od roku szkolnego 2021/2022 wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie , ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów.
 
Wnioski o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, gdy w rodzinie tej występuje jedna lub więcej przesłanek określonych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 i 2369 oraz z 2021r., poz. 794 i 803), zwaną dalej „ustawą o pomocy społecznej”, weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 
Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Wysokość stypendium w zależności od dochodu na osobę w rodzinie przedstawia się następująco:
a) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 100 zł netto - od 120% do 200% zasiłku rodzinnego;
b) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 100 zł do 200 zł netto - od 100% do 180% zasiłku rodzinnego;
c) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia pow. 200 zł netto - od 80% do 160% zasiłku rodzinnego.
W przypadku uzyskiwania dochodów na osobę w rodzinie ucznia w wielkościach określonych w pkt. b) i c), w których rodzina nie posiada jednego lub dwojga rodziców stypendium przysługuje według wyższego (najbliższego) przedziału wynikającego z pkt. a) i b).
 
Stypendium szkolne udzielane jest w formie świadczenia pieniężnego lub pomocy rzeczowej na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty.
 
Stypendium może być udzielone również w następujących formach:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących:
a) pokrycia kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,
b) pokrycia kosztów zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju szkolnego i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego, biurka, krzesła, lampki biurowej oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
c) pokrycia kosztów opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,
d) pokrycia kosztów opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę,
e) pokrycia kosztów zakupu komputerów służących uczniom do celów edukacyjnych;
2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych.
 Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
 
 Stypendium szkolne  nie przysługuje:
a) uczniom klas zerowych,
b) uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Nowy Duninów,
c) uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 
W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.
 
 Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;
2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty.
 
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

Stypendia szkolne przyznane w formie pieniężnej wypłacane są przelewem na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia, bądź pełnoletniemu uczniowi – wobec których podjęto decyzje administracyjne przyznające stypendia.

Refundacji kosztów poniesionych na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów: faktur VAT wystawionych na wnioskodawcę, rachunków, biletów miesięcznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dowodów wpłat wystawionych na wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia. Inne dokumenty potwierdzające wydatek są akceptowalne tylko wówczas, gdy są imiennym dokumentem dotyczącym poniesionych kosztów na cele edukacyjne. Paragony nie dokumentują poniesionych wydatków i nie będą brane pod uwagę.
Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić GOPS o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego oraz wszelkich zmianach swojej sytuacji życiowej, które wpływają na przyznanie lub odmowę przyznania stypendium.
 
 Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 O zasiłek szkolny można ubiegać się na wniosek złożony do GOPS w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.
 Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:
1) śmierć, ciężki wypadek lub nagła choroba jednego lub obojga rodziców;
2) utrata lub zniszczenie mieszkania/domu ucznia;
3) ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia;
4) inne zdarzenie losowe mające wpływ na niezaspokojenie potrzeb edukacyjnych ucznia.
Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.
W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.
Wysokość pomocy przyznawanej w formie stypendium szkolnego i zasiłku  szkolnego każdorazowo uzależniona będzie od środków przeznaczonych na ten cel z dotacji celowej z budżetu państwa a także od środków własnych gminy Nowy Duninów.
Wypłata stypendiów szkolnych i zasiłków następuje po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.
Wypłata stypendium lub zasiłku szkolnego przyznanego w formie świadczenia pieniężnego nastąpi w terminie określonym w decyzji przyznającej pomoc.
 
Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod telefonem: 24 261 14 14, 24 261 02 36 (wew. 119 lub wew. 109).
 
 
 
 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny