Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Utworzono dnia 17.08.2021
Czcionka:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunki przyznania uprawnień do stypendium szkolnego:

 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł. netto, dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803).

 • stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy Nowy Duninów.

Termin i sposób załatwienia

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest: złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej, dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć :

 • zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za m-c sierpień,
 • zaświadczenie lub  oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej,
 • zaświadczenie z  US o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy,
 • zaświadczenie o posiadanych ha przeliczeniowych ( dochód= liczba ha przeliczeniowych x 308 zł). Wliczamy dochód powyżej 1 ha przeliczeniowego,
 • zaświadczenia o wysokości otrzymanych rent, emerytur lub alimentów,
 • oświadczenie napisane pod odpowiedzialnością karną o wysokości pobieranych zasiłków bez konieczności pobierania zaświadczeń z GOPS-u,
 • w przypadku utraty dochodu – dokument potwierdzający utratę dochodu przez członka rodziny np.  świadectwo pracy,
 • w przypadku uczniów uczących się w szkołach w Płocku/ Gostyninie czy w innym mieście zaświadczenie ze szkoły.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów.  Termin składania wniosków od 1 września do 15 września (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium szkolnego  można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów, tel. 24 261 02 36 ( wew. 119 lub 109) lub 24 261 14 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00,  środa-  godz. 9.00-17:00.

Uwaga!!!

Od 1 stycznia 2022r. kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego wynosić będzie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  - 600,00zł dla osoby w rodzinie.

W załącznikach znajdują się do pobrania :

 • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,
 • Katalog wydatków kwalifikowanych,
 • Klauzula RODO,
 • Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Duninów.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 0

W poprzednim tygodniu: 51

W tym miesiącu: 193

W poprzednim miesiącu: 216

Wszystkich: 17089