Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Dużej Rodziny

Czcionka:

Zgodnie z Ustawą o Karcie Dużej Rodziny  z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1863) rodzice, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. 
 Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic ( rodzice ) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, niezależnie od dochodu.
 Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Karta przewiduje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
 Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Wnioski można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, w dniach poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  w godzinach  7:00-15:00, środa 9:00-17:00. Pracownik do obsługi Karty Dużej Rodziny - Pani Renata Pietruszewska pokój nr 22 numer kontaktowy 24 261 14 14.
 Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
 1. rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
 Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności.
 Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przy składaniu wniosku należy okazać następujące dokumenty:
- Dowody osobiste (rodzice, dzieci w wieku powyżej 18. roku życia )oraz akt małżeństwa,
- Akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość (dzieci do ukończenia 18. roku życia),
- Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (dzieci w wieku powyżej 18. roku życia),
- Orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (dotyczy dzieci legitymujących się orzeczeniem w wieku powyżej 18. roku życia),
- Postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (dotyczy dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka),
- Zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (dotyczy osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
 Wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu zamieszczony jest na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl.

Wnioski do pobrania na stronie: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny