Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatki mieszkaniowe

Czcionka:

 

DODATKI MIESZKANIOWE - ZASADY PRZYZNAWANIA


Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
◾najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
◾osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
◾osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
◾innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
◾osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wymienionych tytułów.

Przyznanie dodatku uzależnione jest od:

Przeciętny dochód brutto z ostatnich 3 miesięcy.

dochód są to wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba ze zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekraczać:

1. 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym ,
 2. 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym ,obowiązującej w dniu złożenia wniosku,
◾Powierzchnie użytkowe zajmowanego lokalu

normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) nie może przekraczać:
◾35 m2 - dla 1 osoby
◾40 m2 - dla 2 osób
◾45 m2 - dla 3 osób
◾55 m2 - dla 4 osób
◾65 m2 - dla 5 osób
◾70 m2 - dla 6 osób,

a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. W przypadku osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS lub Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.11.2004 r. dodatkowo należy okazać aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. W przypadku osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność została orzeczona po 23.11.2004 r., posiadających orzeczenie o niepełnosprawności należy okazać orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. W przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania na wózku inwalidzkim.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30%
◾45,50 m2 - dla 1 osoby,
◾52,00 m2 - dla 2 osób,
◾58,50 m2 - dla 3 osób,
◾71,50 m2 - dla 4 osób,
◾84,50 m2 - dla 5 osób,
◾91,00 m2 - dla 6 osób, albo

2) 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%
◾52,50 m2 - dla 1 osoby,
◾60,00 m2 - dla 2 osób,
◾67,50 m2 - dla 3 osób,
◾82,50 m2 - dla 4 osób,
◾97,50 m2 - dla 5 osób,
◾105,00 m2 - dla 6 osób.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego do pobrania w:
◾w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa 1 pok.22. tel. 24-261-14-14

 Wraz z tymi dokumentami należy przedstawić (w zależności od sytuacji rodzinnej w danym gospodarstwie domowym):
◾ dowód osobisty
◾ tytuł prawny do lokalu tj. przydział, decyzję, umowę najmu, akt notarialny, postanowienie sądu, wyrok eksmisji w przypadku braku tytułu prawnego.
◾ właściciel dom jednorodzinnego zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu.
◾ zaświadczenia o dochodach z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenie bądź umowę o dzieło, z pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (przychód brutto pomniejszony o koszty uzyskania i składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe). Zaświadczenia z tytułu odbywanych praktyk zawodowych
◾ odcinki od rent, emerytur i świadczeń przedemerytalnych z ostatnich 3 miesięcy lub decyzje o przyznaniu i aktualnej wysokości tych świadczeń (brutto) lub zaświadczenie z ZUS o wysokości brutto w/w świadczeń
◾ zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłków dla bezrobotnych (brutto) lub potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku bądź utraty statusu osoby bezrobotnej (zaświadczenia lub decyzja z terminarzem)
◾ decyzje o przyznanych i wypłacanych aktualnych świadczeniach rodzinnych oraz alimentach z funduszu alimentacyjnego
◾ aktualny wyrok alimentacyjny
◾ zaświadczenia od komorników z ostatnich 3 miesięcy o egzekucji zasądzonych alimentów
◾ zaświadczenia z wyższych uczeni o wysokości wypłacanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy stypendiach
◾ zaświadczenia o wysokości żołdu, w przypadku osób odbywających zasadniczą służbę wojskową
◾ zaświadczenia o odbywaniu kary pozbawienia wolności z zakładów karnych lub o tymczasowym aresztowaniu z aresztów śledczych i o ewentualnych dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia więźniów lub aresztantów
◾ zaświadczenia o dochodzie z gospodarstwa rolnego wg. hektarów przeliczeniowych
◾ zaświadczenia o dochodzie z prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku braku możliwości udokumentowania dochodów, należy zgłosić się do "Dodatków Mieszkaniowych" celem złożenia stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną o źródłach utrzymywania w okresie rozliczeniowym
◾ faktura za energię elektryczną w przypadku braku centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego oraz inne.

 


 

 


 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny